Empty heading.

Polityka
prywatności

w Spółce IT Medical Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Empty heading.
§1 Cel Polityki Prywatności.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę it Medical Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Empty heading.
§2 Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest it Medical Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Wita Stwosza 6A/1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000458908, NIP: 5472146179, REGON: 24323704700000 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.

Empty heading.
§3 Cele i podstawy przetwarzania.

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

a. w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,

b. w celu marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Administratora,

c. w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową https://www.itmedicalteam.com/

3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Empty heading.
§4 Prawa wynikające z RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi  w szczególności kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Administratora lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w przewidzianym w nich zakresie – przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Jeżeli nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw lub w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Empty heading.
§5 Okres przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;

2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;

3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

Empty heading.
§6 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Empty heading.
§7 Obszar przetwarzania, brak profilowania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Empty heading.
§8 Zmiany Polityki Prywatności.

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej https://www.itmedicalteam.com/. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Empty heading.